zapisz30akcja

 

Zielone przedsięwzięcia stolicyWarszawa jest już oficjalnym kandydatem do tytułu „Zielonej stolicy Europy”. Aspiracje stolicy do miana zielonej przekładają się na całoroczne działania Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy. Oto kilka przykładów z 2015 roku.

Stolica staje się coraz bardziej przyjazna środowisku. W Warszawie jest 27 kompleksów lasów miejskich, z których 15 zarządzanych jest przez samorząd warszawski, 85 parków oraz dziesiątki zieleńców. W samym centrum miasta wyznaczony jest obszar objęty ochroną w ramach programu Natura 2000.

Działania w zakresie terenów zieleni urządzonej

W ramach sprawowanego nadzoru nad pomnikami przyrody wykonano m.in.:


Na wszystkie prace związane z nadzorem nad pomnikami przyrody w 2015 roku wydano blisko 360 000 złotych.

W 2015 roku na terenach zarządzanych przez m.st. Warszawy posadzono ponad 19 000 drzew oraz 40 000 krzewów. Większość z nasadzeń leży na terenach nadzorowanych przez Lasy Miejskie-Warszawa.

Opieka nad zwierzętami
W 2015 roku w celu dokarmiania zwierząt wolno żyjących zakupiono ponad 292 530 kilogramów karmy, w tym 92 235 kilogramów karmy suchej oraz 200 295 kilogramów karmy mokrej. Na dożywianie zwierząt wydano łącznie blisko 1 550 000 złotych.

W minionym roku zarówno akcje czipowanie jak i zabiegi sterylizacji/kastracji psów i kotów były w całości finansowane ze środków m.st. Warszawy. Podczas pierwszej z nich zaczipowano łącznie 6444 psy i koty – na ten cel wydatkowano kwotę blisko 300 000 złotych.

Zabiegom sterylizacji zostało poddanych 661 kotek oraz 543 suki, a kastracji 308 kocurów i 348 psów. Na te zabiegi wydano kwotę blisko 350 000 złotych.

Od początku akcji bezpłatnego czipowania psów i kotów, czyli od roku 2007, zabiegom tym zostało poddanych blisko 83 000 zwierząt. Od 2012 roku, kiedy to rozpoczęto akcję zabiegów kastracji i sterylizacji czworonogów, zabiegom zostało poddanych blisko 4700 zwierząt.

Eko-finanse

Podczas 2015 roku do Biura Ochrony Środowiska wpłynęły 1154 wnioski o dotacje na realizacje inwestycji ekologicznych. Wszystkie wnioski, które spełniały warunki formalno-prawne otrzymały dotacje.


Otwarcie Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej

Centrum położone w kompleksie Lasu Kabackiego realizuje zajęcia o tematyce przyrodniczej oraz poruszające zagadnienia związane z funkcjami społecznymi lasu dla dzieci, młodzieży, a także dla dorosłych. Obiekt jest w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Od chwili otwarcia w maju 2015 roku w Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej odbyły się 373 spotkania, w których udział wzięło 6 645 dzieci i 425 dorosłych. O wyjątkowości tego miejsca może świadczyć fakt, że znalazło się ono na liście miejsc odwiedzonych przez Belgijską Parę Królewską.

Program ochrony środowiska dla m.st. Warszawy

W 2015 roku rozpoczęto prace nad podstawowym dokumentem zarządzania miastem w zakresie ochrony środowiska – „Programem ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2017-2020 z perspektywą do 2023 r.”.

Dokument zawierać będzie ogólną charakterystykę miasta, diagnozę obszarów związanych z ochroną środowiska (poruszającą m.in. takie zagadnienia jak: powietrze, gospodarkę odpadami, bioróżnorodność, gospodarkę wodami, system przyrodniczy). W dokumencie wskazane zostaną również kierunki działań zmierzających do poprawy stanu środowiska w omówionych obszarach.

Będzie to trzeci program dotyczący gospodarki naturalnej dla Warszawy. Biurem koordynującym prace nad dokumentem jest Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, ale w opracowaniu programu uczestniczą również przedstawiciele innych biur. W tworzeniu dokumentu uczestniczą również eksperci SGGW.

Zanim gotowy dokument zostanie poddany konsultacjom społecznym, jeszcze na etapie jego tworzenia Warszawa chce usłyszeć opinie, rady i sugestie mieszkańców. Dlatego w 2015 r. zorganizowano dwie debaty z cyklu „ekoWarszawa – rozmowy wokół Programu Ochrony Środowiska”. Spotkania cieszyły się zainteresowanie mieszkańców. Kolejne cztery debaty odbędą się w 2016 roku.

Tworzenie narzędzi do kształtowania przestrzeni przyjaznej akustycznie

24 kwietnia 2015 r. Prezydent m.st. Warszawy podpisał zarządzenie w sprawie ograniczania możliwości korzystania z niektórych nieruchomości w celu ochrony przestrzeni publicznej m.st. Warszawy przed hałasem (Zarządzenie nr 536/2015). Wprowadzone nim zostały ograniczenia dotyczące korzystania - pomiędzy godziną 23:00 a godziną 7:00 – z nieruchomości stanowiącymi mienie lub pozostających w zarządzie m.st. Warszawy albo stanowiącymi własność Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Prezydent m.st. Warszawy. W tych godzinach nie można tam organizować  okazjonalnych uroczystości lub imprez sportowych, handlowych, rozrywkowych albo innych wydarzeń z użyciem instalacji lub urządzeń nagłaśniających oraz na przeprowadzanie pokazów pirotechnicznych.

źródło: http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/zielony-rok?page=0,1

 

Archiwum aktualności

2024 1 2

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12