zapisz30akcja

 

 

Pakiet odpadowy. Sejm uchwalił nowelizacje ustaw dotyczące gospodarki odpadami

W czwartek, 5 lipca, Sejm uchwalił tzw. pakiet odpadowy, na który składają się nowele ustaw o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz o odpadach. Przewiduje on wprowadzenie monitoringu na składowiskach odpadów, wprowadza tzw. kaucje gwarancyjne za składowanie odpadów, zwiększa uprawnienia inspektorów OŚ.

Za nowelizcją obu ustaw głosowali niemal wszyscy posłowie (był jeden głos przeciw). Teraz nowelizacje trafią do Senatu.
 
Rano posłowie rozpatrywali poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania.


Pozytywną opinię otrzymała m.in. poprawka zgłoszona przez PiS, która doprecyzowuje kwestie własności nieruchomości, na których będzie można prowadzić działalność związaną z gospodarowaniem odpadami.

Posłowie zgodzili się, aby można było to robić w miejscach dzierżawionych przez firmy odpadowe lub takich, w przypadku których, mają one umowę użytkowania. W obecnej wersji projektu do takiej działalności można by wykorzystywać grunty, do których ma się prawo własności lub użytkowania wieczystego. Z wymogów tego przepisu wyłączono m.in. jednostki budżetowe.

W nowym zapisie doprecyzowano też, aby umowy te były zawarte w formie aktu notarialnego z zapisem o solidarnej odpowiedzialności dzierżawcy i właściciela nieruchomości za ewentualne szkody powstałe w wyniku prowadzonej działalności w zakresie gospodarki odpadami.

„To jest rzeczywiście wyjście naprzeciw podmiotom, z którymi była prowadzona dyskusja na posiedzeniu komisji. Czym to się różni od dotychczasowego zapisu? Przede wszystkim w dotychczasowej formie można było nawet traktować ustną umowę jak umowę dzierżawy, a później się jej wypierać i nie było żadnej solidarnej odpowiedzialności" - mówił minister środowiska Henryk Kowalczyk.

Obecny na posiedzeniu Jerzy Ziaja z Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Recyklingu stwierdził, że przepis ten jest niezgodny z Konstytucją, która stanowi, że wszyscy obywatele i przedsiębiorcy są równi wobec prawa. Jego zdaniem wyłączenie jednostek budżetowych z obowiązku posiadania tytułu własności do nieruchomości, na której prowadzona jest działalność odpadowa to nieuzasadnione faworyzowanie niektórych podmiotów.

„Przecież jednostkami budżetowymi są też zakłady komunalne. W momencie kiedy je wyłączamy z obowiązku posiadania tytułu prawnego, czyli wydania pewnych środków finansowych na zakup gruntu to w tym momencie jest to pomoc publiczna, a to jest z kolei niezgodne z art. 108 traktatu o Wspólnocie Europejskiej" - przekonywał Ziaja.

Sejmowa komisja ochrony środowiska negatywnie zaopiniowała poprawkę PO, w której zaproponowano całkowite wykreślenie z projektu wymogu bycia właścicielem nieruchomości, na której prowadzona jest działalność odpadowa.

Pozytywną opinię uzyskała natomiast poprawka PiS, zgodnie z którą obowiązkowy monitoring będzie dotyczył wyłącznie miejsc, gdzie się magazynuje, przetwarza lub zbiera odpady, a nie całego zakładu, w którym prowadzona jest działalność.

Komisja pozytywnie zaopiniowała też poprawkę dotycząca okresu zatarcia kar dla przedsiębiorców prowadzących działalność odpadową. Zgodnie z proponowanym przepisem jeśli w okresie trzech lat na firmę zostaną nałożone dwukrotnie kary związane z prowadzoną działalnością odpadową to inspekcja ochrony środowiska będzie mogła zawiesić taką działalność.

Tzw. pakiet odpadowy, na który składają się nowele ustaw o Inspekcji Ochrony Środowiska i o odpadach zakłada m.in. wprowadzenie obowiązkowego monitoringu na składowiskach odpadów, skraca z 3 lat do 1 roku dopuszczalny okres magazynowania odpadów oraz wprowadza tzw. kaucje gwarancyjne za składowanie odpadów. 

Ostatnie z wymienionych rozwiązań ma zabezpieczyć samorządy przed porzucaniem odpadów. Jeśli do tego dojdzie, gminy będą miały środki na unieszkodliwienie, zagospodarowanie takich śmieci. Nowe prawo regulować też będzie kwestie dotyczące międzynarodowego transportu odpadów. Do Polski nie będzie można wwieźć odpadów w celu ich unieszkodliwienia, zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetworzenia odpadów komunalnych.

Z kolei w noweli o IOŚ znacząco zwiększono uprawnienia inspektorów. Zapisano, że do zadań IOŚ należy również ściganie przestępstw przeciwko środowisku, określonych w Kodeksie karnym, w ustawie o odpadach oraz wykroczeń określonych w Kodeksie wykroczeń. Będzie ona też mogła wnosić akty oskarżenia.  Chociaż czas pracy inspektorów nie może przekraczać 8 godzin na dobę, to będą oni mogli pracować w systemie zmianowym. Oznacza to, że kontrole będą mogły być prowadzane o każdej porze dnia i nocy.

Po zmianie przepisów, IOŚ będzie prowadzić kontrole planowe i pozaplanowe. Jako pozaplanowe traktuje się kontrole interwencyjne, które będą mogły być wszczęte bez wcześniejszego powiadomienia. Takie kontrole będą mogły też wynikać ze skarg wpływających do Inspekcji, czy podejrzenia wystąpienia jakiegoś zanieczyszczenia.

Po wejściu w życie przepisów inspektorzy będą też mogli wydawać decyzje nakazujące natychmiastowe wstrzymanie pracy jakiejś instalacji. Obie ustawy zakładają również surowe kary finansowe za nieprzestrzeganie przepisów.  

 

Źródło:
Serwis Samorządowy PAP

 

Archiwum aktualności

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12