zapisz30akcja

Narodowy Program Leśny – rozpoczęcie debaty publicznej

Marcin Korolec, minister środowiska zainicjował debatę na temat celów i założeń Narodowego Programu Leśnego. Podejmując proces tworzenia Programu rozpoczynamy dyskusję nad programem rozwoju leśnictwa w perspektywie do 2030 roku i dalej. Przewidujemy, że do 2015 r. zostanie opracowany dokument Narodowy Program Leśny, będący wynikiem szerokiej publicznej debaty na temat strategii rozwoju polskiego leśnictwa. – powiedział minister.

Minister środowiska zaprosił do dyskusji przedstawicieli świata nauki, administracji, organizacji przedsiębiorców związanych z leśnictwem, organizacji pozarządowych i leśników. Prace nad Narodowym Programem Leśnym są szansą na współtworzenie, w poczuciu odpowiedzialności, ekonomicznie opłacalnych, przyrodniczo pożądanych i społecznie akceptowanych zasad zarządzania dobrem publicznym jakim są lasy.

Znaczenie lasów w środowisku przyrodniczym i gospodarce zobowiązuje do całościowego spojrzenia i stanowi uzasadnienie zorganizowania szerokiej debaty nad kierunkami ochrony, rozwoju i sposobami użytkowania zasobów leśnych w Polsce – podkreślił w swoim wystąpieniu Janusz Zaleski, podsekretarz stanu w MŚ, Główny Konserwator Przyrody.

Dzisiejsza dyskusja dotyczyła następujących tematów:

- lasy jako czynnik rozwoju cywilizacji: współczesna i przyszła wartość lasów,

- lasy i gospodarka leśna jako narzędzia ekonomicznego i społecznego rozwoju,

- lasy i gospodarka leśna jako narzędzia kształtowania środowiska życia człowieka oraz ochrony przyrody,

- lasy i drewno a zmiany klimatyczne: zagrożenia i szanse,

- wizja i misja organizacji gospodarczej PGL Lasy Państwowe,

- lasy i gospodarka leśna w kulturze i dziedzictwie narodowym.

Idea narodowych programów leśnych powstała wraz z koncepcją trwałego i zrównoważonego rozwoju, w trakcie Konferencji Narodów Zjednoczonych na temat Środowiska i Rozwoju (UNCED) w 1992 r., jako narzędzie polityki leśnej tworzone w oparciu o współuczestnictwo, partnerstwo i współpracę wszystkich zainteresowanych stron w danym kraju.

Potrzeba opracowania Narodowego Programu Leśnego w Polsce wynika z zaleceń FAO, Forum Leśnego ONZ, procesu politycznego FOREST EUROPE (dawniej Ministerialnego Procesu Ochrony Lasów w Europie) oraz szeregu strategicznych dokumentów międzynarodowych w leśnictwie, m.in. Strategii leśnictwa UE, a także z potrzeby opracowania strategicznego programu rozwoju leśnictwa w Polsce. Program taki będzie wykorzystywany przy opracowywaniu strategii rozwoju kraju.

Źródło: Ministerstwo Środowiska

Więcej o zrównoważonym rozwoju, zachowaniach proekologicznych i sposobach dbania o środowisko naturalne na www.ogrodostojazwierzat.pl. Więcej na temat ochrony bioróżnorodności, racjonalnej gospodarki odpadami, nie marnowania wody i zwiększania efektywności energetycznej na stronie Kampanii na rzecz Rozwoju Zrównoważonego 2011-2014, dofinansowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Archiwum aktualności

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12