zapisz30akcja

Baterie i akumulatory - edukacja ekologiczna

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. z 2009r. Nr 79 poz. 666 z póź.zm.) nakłada na wprowadzających baterie lub akumulatory obowiązek finansowania publicznych kampanii edukacyjnych.

Publiczne kampanie edukacyjne oznaczają wszelkie działania mające na celu podnoszenie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami w postaci zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz wspomagające osiągnięcie wysokiego poziomu selektywnego zbierania tych odpadów, w tym informowanie przy wykorzystaniu środków masowego przekazu, ulotek, broszur informacyjnych i plakatów oraz organizowanie konkursów, konferencji i akcji o charakterze informacyjno-edukacyjnym.
Publiczne kampanie edukacyjne powinny uwzględniać informowanie użytkowników końcowych w szczególności o:
1) możliwym wpływie substancji stosowanych w bateriach i akumulatorach na środowisko i zdrowie ludzi;
2) zaleceniu prowadzenia selektywnego zbierania;
3) dostępnych dla nich systemach zbierania i recyklingu;
4) ich roli w przyczynianiu się do recyklingu zużytych baterii i zużytych akumulatorów;
5) znaczeniu symboli znakowania baterii i akumulatorów ustawy.

Wprowadzający baterie lub akumulatory realizując obowiązek finansowania publicznych kampanii edukacyjnych:
1) przeznacza na publiczne kampanie edukacyjne albo
2) przekazuje, w terminie do dnia 15 marca następnego roku, na wyodrębniony rachunek urzędu marszałkowskiego
– co najmniej 0,1% swoich przychodów z tytułu wprowadzenia do obrotu baterii i akumulatorów na terytorium kraju osiąganych w danym roku kalendarzowym.

Wprowadzający baterie lub akumulatory jest obowiązany do sporządzenia i przedłożenia marszał-kowi województwa, w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, którego sprawozda-nie dotyczy, rocznego sprawozdania o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne.

 

Informacja w ramach kampanii na rzecz prawidłowego zagospodarowania baterii i zużytych akumulatorów. Partnerem i zleceniodawcą kampanii jest Rocket Poland Sp. z o.o.

 

Archiwum aktualności

2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12