facebook
 
 

Wycinka drzew a przepisy dotyczące zadrzewień

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe przepisy związane z usuwaniem drzew i krzewów.
Najważniejsze zmiany dotyczą właścicieli prywatnych posesji, którzy mogą bez zezwolenia wyciąć drzewa i krzewy, pod warunkiem, że nie jest to związane z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą. Zmieniły się też zasady naliczania opłat za wycinkę oraz zmniejszyły się kary z tego tytułu.
 
Poniżej znajdują się najważniejsze zmiany wprowadzone do ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody na mocy ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160002249).
 
ZEZWOLENIA
-drzew lub krzewów (bez względu na wymiary i gatunek), które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
-drzew lub krzewów (bez względu na wymiary i gatunek) usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego,
-krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2,
-drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza 100 cm (dotyczy topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego) oraz 50 cm (dotyczy pozostałych gatunków drzew).
 
Wszystkie sytuacje, w których nie jest wymagane zezwolenie zawiera art. 83f ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.
http://www.gdos.gov.pl/sytuacje_w_ktorych_nie_jest_wymagane_zezwolenie
 
Dodatkowo rada gminy w drodze uchwały może wprowadzić inne odstępstwa od konieczności uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów. Przy sporządzeniu projektu uchwały rada gminy zapewnia możliwość udziału społeczeństwa, na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 
Nie oznacza to braku jakichkolwiek ograniczeń w usuwaniu drzew i krzewów.
 
Nie można usuwać drzewa lub krzewu, jeżeli jest zadrzewieniem śródpolnym, nadwodnym lub przydrożnym znajdującym się w parku krajobrazowym albo na obszarze chronionego krajobrazu, w których obowiązuje zakaz usuwania takich zadrzewień.
 
Więcej informacji: http://www.gdos.gov.pl/wycinka-drzew-lub-krzewow-a-ochrona-obszarowa-i-inne-obiekty-chronione
 
Dodatkowe zezwolenie trzeba uzyskać, jeżeli drzewo lub krzew:
 
-w takiej sytuacji należy uzyskać zezwolenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na działania dotyczące tych gatunków, np. na zniszczenie porostów chronionych, które rosną na drzewie, usuwanie gniazd czy płoszenie ptaków w okresie lęgowym (przeważnie od 1 marca do 15 października);
 
Więcej informacji: http://www.gdos.gov.pl/wycinka_drzew_lub_krzewow_a_ochrona_gatunkowa
 
-parku narodowego lub rezerwatu przyrody,
-obszarów Natura 2000 (jeżeli wycinka mogłaby znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000),
-stanowiska dokumentacyjnego,
-użytku ekologicznego,
-zespołu przyrodniczo-krajobrazowego;
 
Więcej informacji: http://www.gdos.gov.pl/wycinka-drzew-lub-krzewow-a-ochrona-obszarowa-i-inne-obiekty-chronione
 
 
Więcej informacji: http://www.gdos.gov.pl/wycinka_drzew_lub_krzewow_na_nieruchomosciach_objetych_ochrona_konserwatora_zabytkow
 
OPŁATY
120 cm (było 75 cm) – dotyczy topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
80 cm (było 50 cm) – dotyczy pozostałych gatunków drzew;
Wszystkie sytuacje, w których nie jest pobierana opłata zawiera art. 86 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.
http://www.gdos.gov.pl/sytuacje_w_ktorych_nie_jest_pobierana_oplata
 
Rada gminy w drodze uchwały może określić, że opłat za usunięcie drzewa lub krzewu nie nalicza się także w przypadku innych drzew lub krzewów.
 
KARY
 
 
źródło: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska http://www.gdos.gov.pl/
 

Archiwum aktualności

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12