facebook

Cała Polska będzie segregowała tak samo

Szkło, papier, odpady ulegające biodegradacji oraz metale i tworzywa sztuczne – taki system selektywnej zbiórki odpadów będzie obowiązywał od lipca br.
 
Polska gospodarka w wysokim stopniu uzależniona jest od dostaw surowców z zagranicy. W 2013 r. sprowadzaliśmy niemal połowę z ponad 140 rodzajów wykorzystywanych surowców mineralnych i ich związków. Dostawy z zagranicy pokrywały co najmniej 50% krajowego zapotrzebowania dla kilkunastu z nich. Już w 2008 r. w komunikacie „Inicjatywa na rzecz surowców – zaspokajanie naszych kluczowych potrzeb w celu stymulowania wzrostu i tworzenia miejsc pracy w Europie” KE wskazała na konieczność przyjęcia strategii zwiększania efektywności wykorzystania zasobów, ich recyklingu i ponownego wykorzystania. Aby można było sprostać rozwojowi społecznemu i gospodarczemu w warunkach ograniczonego dostępu do zasobów i dużej zależności od ich importu, KE zachęcała również do podjęcia działań w obszarze krajowych polityk surowcowych. Niektóre państwa UE, m.in.Francja, Finlandia, Grecja, Holandia, Niemcy oraz Portugalia, kierując się wytycznymi KE, opracowały krajowe strategie dla surowców nieenergetycznych zakładające np. Promowanie recyklingu i ułatwienie korzystania z surowców wtórnych. Na tym przykładzie można zobaczyć, że już od wielu lat KE propaguje politykę surowcową, kładąc nacisk nie tylko na surowce pierwotne, ale i wtórne. W Polsce, jak dotychczas, nie opracowaliśmy wieloletniego rządowego programu polityki surowcowej, który obejmowałby cały cykl obiegu surowców. Obecne działania rządu pozwalają jednak sądzić, że wkrótce powstanie polska polityka surowcowa. W maju 2016 r. Rada Ministrów ustanowiła bowiem stanowisko Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa, który ma opracować koncepcję polityki surowcowej kraju oraz zapewnić instrumenty jej realizacji. Pozostaje mieć nadzieję, że nie tylko surowce pierwotne, ale i odpady oraz surowce wtórne będą w niej potraktowane jako źródło surowców dla gospodarki Polski. 
 
W teorii każdy podmiot odpowiedzialny za zbiórkę odpadów komunalnych czy przemysłowych – czyli np. wytwórcy odpadów, gminy, prowadzący jednostki handlu detalicznego,wprowadzający na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny – ma obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny. System zbiórki, który dzięki temu powstał, powinien gwarantować dotrzymanie takiej jakości odpadów, jaka jest wymagana w wybranym przez te podmioty procesie przetwarzania odpadów. Rodzaj wybranego procesu powinien zaś wynikać z możliwości zastosowania do odpadu najlepszych działań przewidzianych w hierarchii sposobów postępowania z odpadami. W zamyśle oczekiwano, że bez względu na rodzaj podmiotu podejmującego powyższą decyzję sposób zbierania tych samych odpadów będzie bardzo podobny. W rzeczywistości jednak wielu z zobowiązanych do organizacji zbierania odpadów podejmuje znacząco odmienne decyzje dla tych samych rodzajów odpadów, kierując się lokalnymi uwarunkowaniami, kosztami oraz dostępnością instalacji do przetwarzania odpadów. Za przykład takiej praktyki może posłużyć fakt, że w 2014 r. w grupie 2084 ankietowanych polskich gmin odpady komunalne w zbiórce „u źródła” dzielone były na: 2 frakcje (9,02% gmin), 3 frakcje (21,11% gmin), 4 frakcje (30,66% gmin), 5 frakcji (18,91% gmin) i 6 frakcji (8,59% gmin). A były również gminy, które przewidziały podział obejmujący więcej niż 9 frakcji (4,46% gmin). W wyniku różnic w organizacji selektywnej zbiórki odpadów komunalnych duża ilość surowców zawartych w odpadach była zmieszana, a ze zmieszanych odpadów trudno uzyskać wysokiej jakości surowce wtórne, które nadają się do recyklingu.
 
Ograniczeniu swobody tworzenia przez różne podmioty „autorskich” systemów zbiórki odpadów, które skutkują utratą wartości zbieranych odpadów, służyć może wprowadzanie jednolitych standardów selektywnej zbiórki dla wskazanych rodzajów odpadów. Tego typu działanie w przypadku odpadów komunalnych podjęło Ministerstwo Środowiska, wprowadzając rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Zgodnie z tym aktem gminy muszą zapewnić system selektywnej zbiórki obejmujący zbieranie 5 frakcji odpadów, tj. papieru, szkła, metali, tworzyw sztucznych oraz odpadów ulegających biodegradacji. Jest to krok, na który długo czekali przedsiębiorcy zajmujący się recyklingiem, domagając się od prawodawców określenia minimalnej ilości frakcji, na które należy dzielić odpady komunalne, oraz obowiązkowego oddzielnego gromadzenia bioodpadów. Nie wydaje się jednak, aby był to jedyny obszar w zakresie zbiórki odpadów, w którym konieczne było – i nadal jest – wprowadzenie poprzez zapisy prawne dobrych praktyk działania.
 
      
 
źródło: Raport „Polska droga do gospodarki o obiegu zamkniętym” - Instytutu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (IGOZ)
 

Archiwum aktualności

2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12